Havsbad och marina i visionen för Nyhamnen

Nyhamnen, en stadsdel som nog inte alla Malmöbor skulle kunna placera på en karta. Detta kan tyckas konstigt då detta faktiskt är en av Malmös centralaste områden. I södra delen, granne med Centralstationen, ligger den tomt som vi ny bygger Malmö Living på. Denna del av Nyhamnen kallas för Södra Nyhamnen och är den del av området som byggs ut först.

Båttaxi och flytande restauranger

Malmö stad vill att Nyhamnen ska bidra till att öka stadens identitet som kuststad. Läget vid hamnbassängerna och havet vill man ta tillvara på. Några idéer är småbåtshamn, havsbad, flytande hus och restauranger, tillfälliga evenemang och diverse vattenaktiviteter- och sporter. Även högflygande planer såsom linbana och båttaxi finns för den så kallade Nyhamnsbassängen. Kajkanterna ska vara varierade, en del med mycket grönska och trappor ner mot vattnet. Kryssningsverksamheten ska behållas längs Frihamnskajen så att två kryssningsbåtar ska kunna ligga inne samtidigt. Resenärerna som kliver av ska få en känsla av att kliva av mitt i Malmös centrum.

En stadsdel med stor potential

Historiskt var Nyhamnen en hamn för i huvudsak livsmedel men även en betydelsefull hamn för emigrationen till Amerika. I dag är det en stadsdel vars fulla potentiella inte anses fullt utnyttjad. På sikt vill man bygga cirka 6000 nya bostäder i en tät innerstadsmiljö med ett rikt näringsliv. Utbyggnaden sker i etapper och år 2055 planeras hela stadsdelen vara fullt utbyggd.

Spåret inget hinder

I områdets södra del, där vi på Veidekke Bostad planerar för vårt 18 våningar höga bostadshus, planerar man för en upphöjd terrass, Bangårdsterrassen, där gående och cyklister kan röra sig. Med hjälp av broar tar man sig sedan vidare över bangården och in mot centrum. Inom Nyhamnen planeras det även för flera parker. Frihamnsparken blir Nyhamnens största och kan på sikt utvidgas norrut och bli en ny stadspark om minst 10 hektar. I mitten av Nyhamnen planerar man även för andra mötesplatser såsom basketplan, skateboardbana, lekplatser och torg. Man ser även en löparslinga, picknick- och grillplatser, odlingslotter, utegym, sporthall, en mellanstor matbutik, spårväg och en eventuell saluhall framför sig. Vatten och grönska blir viktiga inslag som ska locka till utomhusvistelse. Gröna boulevarder, trädplanteringar, promenadstråk och gröna fasader och tak blir viktiga inslag i Nyhamnens mitt.

En långsiktig plan

Stora delar av Nyhamnens yta har CMP (Copenhagen Malmö port) rätt att nyttja för hamnändamål. År 2020 kan Malmö stad överta de första delarna medans andra kan övertas först år 2035. Tidplanen för Nyhamnens utbyggnad är därför beroende av när Malmö stad får tillgång till mark. De sydvästra delarna där vi på Veidekke Bostad planerar för vårt Malmö Living planeras byggas ut mellan år 2015 och 2020. Hela kommunens Samrådsförslag (Fördjupning av översiktsplan) för Nyhamnen hittar du här.

Nyhamnen översikt
Nyhamnen etapper