Integritetspolicy för Mina sidor och bostadskonfiguratorn (beta)

Detta är en informationsskrift om behandling av av personuppgifter för personer som använder testversionen av "Mina sidor" och bostadskonfiguratorn

1 Inledning

1.1 Veidekke Eiendom AB, org.nr 556550-7307, (”Veidekke Eiendom”) har bjudit in dig att delta i en testversion av Veidekke Eiendoms nya tjänst ”Mina sidor”. Tjänsten kommer att möjliggöra för våra kunder och andra intressenter att se olika virtuella bostadsmiljöer, konfigurera inredningsval samt koppla ihop konfigurationer med din eventuella bostad. För att kunna använda tjänsten och testmiljön kommer Veidekke Eiendom att samla in och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress, IP-adress samt ditt användande av tjänsten.

1.2 Din integritet är viktig för oss på Veidekke Eiendom. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss och vi vill i denna informationsskrift informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi på Veidekke Eiendom är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker av dina personuppgifter och du kan när som helst kontakta hos för att ställa frågor om vår hantering genom att vända dig till oss med frågor (se kontaktuppgifter i punkten 9).

1.3 Denna informationsskrift (”Informationsskriften”) har tre syften:

  1. Att förklara hur vi använder dina personuppgifter för du ska kunna använda tjänsten samt för att vi ska kunna utveckla den,
  2. Att säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in och vad vi gör - respektive inte gör - med dem, och
  3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet.

1.4 Veidekke Eiendom kommer alltid följa gällande lag om hur dina personuppgifter får behandlas, däribland GDPR, dataskyddslagen och annan tillämplig lag.

2 Behandling

2.1 Personuppgiftsansvarig

Veidekke Eiendom är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Veidekke Eiendom samlar in och behandlar om dig som användare av testversionen av ”Mina sidor”. Det innebär att det är Veidekke Eiendom som bestämmer över behandlingen av dina personuppgifter.

2.2 Personuppgifter som behandlas

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Den information som samlas in och behandlas om dig innefattar:

  • namn,
  • e-postadress,
  • IP-adress,
  • Cookies, och
  • din användarprofil med tillhörande konfigurationer.
    (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

2.2.1 Spårning av anonymt användar-ID och sessionssammanslagning

När du registrerar ett användarkonto hos Veidekke Eiendom tilldelas du ett unikt användar-ID som knyts till din identitet. Det är en slumpmässig text som är intetsägande och anonym. Veidekke Eiendom använder detta ID för att spåra och analysera användarbeteende genom Google Analytics. Om du besökt webbplatsen utan att vara inloggad så spåras detta och kopplas till ditt anonymiserade användar-ID nästa gång som du loggar in. Det möjliggör att ordna data för flera enheter, sessioner och interaktioner till en sammanhängande analys. Veidekke Eiendom använder sig av denna funktionalitet för att optimera vidareutvecklingen av sina digitala tjänster.

2.3 Laglig grund och ändamål

Samtycke
Personuppgifterna kommer att behandlas av Veidekke Eiendom baserat på att Veidekke Eiendom har inhämtat ditt samtycke för behandlingen. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss (se punkten 9), eller genom att kontakta vår kundtjänst med en förfrågan om att ditt konto.

Ändamålet med behandlingen är att tillhandahålla dig testversionen av tjänsten ”Mina sidor” samt att Veidekke Eiendom utifrån information om ditt användande ska ha möjlighet att utveckla tjänsten.

2.4 Ytterligare behandling och insamling av samtycke

För det fall Veidekke Eiendom behöver behandla Personuppgifterna för något annat ändamål än vad som anges i punkten 2.3 ovan, kommer Veidekke Eiendom att informera dig om detta genom att uppdatera denna Informationsskrift i enlighet med punkten 8 nedan.

Om Veidekke Eiendom t.ex. skulle komma att behandla Personuppgifterna för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer Veidekke Eiendom även att inhämta ytterligare samtycke innan sådan behandling påbörjas. Samtycke till sådan behandling är helt frivillig.

3 Mottagare

3.1 Veidekke Eiendom kommer att lämna ut sådana Personuppgifter till tredje parter som Veidekke Eiendom enligt lag är skyldig att lämna ut, exempelvis myndigheter vid granskningar.

3.2 Vi delar din information med ett antal samarbetspartners för att kunna ge dig tillgång till de olika funktionerna i Mina sidor. Veidekke Eiendom använder sig exempelvis av ett antal olika databas- och programleverantörer för att hantera kommunikationen med dig samt för att tillhandahålla webbplatsen och funktionen Mina sidor. Vi ingår alltid avtal med dessa externa parter som lyder under sekretess och uppfyller de krav som ställs i gällande lag på hur överföring av personuppgifter får ske samt hur dina personuppgifter får behandlas. På så sätt garanteras säkerheten samt sekretessen avseende dina personuppgifter.

3.3 Veidekke Eiendom kommer alltid att sträva efter att begränsa tillgång till Personuppgifter enligt punkterna 3.1-3.2 ovan och endast dela information som skäligen behövs för att mottagarna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Veidekke Eiendom kommer även kräva av mottagare av Personuppgifter enligt punkten 3.2 att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Informationsskrift och tillämplig lag, samt (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än det syfte de lämnats ut för.

4 Överföringar till tredje land

Veidekke Eiendom kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES ).

5 Säkerhet

Veidekke Eiendom uppfyller vid var tid gällande lagkrav på säkerhet avseende behandlingen av Personuppgifterna och har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot obehörig åtkomst, modifiering och radering. Åtgärder som vidtagits är bl.a. kryptering, antivirusskydd, brandväggar och behörighetsbegränsning samt strikt behörighetsbegräsning om nödvändigt etc.

6 Dina rättigheter

6.1 Rätt till tillgång, rättelse mm.

Du har rätt att få besked om vilka Personuppgifter Veidekke Eiendom behandlar. Du har även rätt att få felaktiga Personuppgifter korrigerade samt begära att Veidekke Eiendom raderar vissa eller samtliga Personuppgifter. Veidekke Eiendom kan dock inte radera Personuppgifter om det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling.

6.2 Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina Personuppgifter som baseras på intresseavvägning. Efter sådan begäran kommer Veidekke Eiendom att upphöra med att behandla sådana Personuppgifter på grunden intresseavvägning. Detta såtillvida Veidekke Eiendom inte kan visa tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandla Personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen upphör, eller att det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling.

6.3 Dataportabilitet

Du har rätt att få alla Personuppgifter som baseras på ett samtycke eller avtalets fullgörande överförda från Veidekke Eiendom till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. rätt till dataportabilitet). Veidekke Eiendom kommer då att skicka Personuppgifterna till den av dig utpekade mottagaren av informationen.

6.4 Begäran och klagomål

Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges i punkterna 6.1-6.3 ovan görs till Veidekke Eiendom. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och skickas till den adress som anges i punkten 9 nedan.

Du har vidare rätt att närsomhelst vända dig till Veidekke Eiendom eller till Datainspektionen för att framföra klagomål avseende Veidekke Eiendoms hantering av Personuppgifterna.

7 Lagringsperiod

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras av Veidekke Eiendom under den period som krävs för att uppfylla de ändamål som specificeras i punkten 2.3 ovan. Därefter kommer Personuppgifterna att raderas eller anonymiseras. Personuppgifterna kommer som längst att behandlas och lagras av Veidekke Eiendom två år efter att du slutat att använda tjänsten.

8 Ändringar

Veidekke Eiendom förbehåller sig rätten att ändra denna Informationsskrift. Om Veidekke Eiendom uppdaterar Informationsskriften kommer Veidekke Eiendom att via mail informera dig om väsentliga förändringar och bifoga den uppdaterade versionen av Informationsskriften.

9 Kontaktuppgifter

I det fall att du har några frågor eller om något är oklart i denna Informationsskrift, vänligen kontakta Veidekke Eiendom via postadressen, mailadressen eller telefonnumret nedan.

Veidekke Eiendom AB, org.nr: 556550-7307
Adress: Box 1503, 172 29 Sundbyberg, Sverige
Tel: 08-635 61 00
Email: dataskyddsombudet.bostad@veidekke.se